LCR stuurt 10-Punten-Plan naar informateur Tjeenk Willink

De komende jaren moet de relatie tussen overheid en burger verbeteren. Bestaanszekerheid is voor heel veel burgers niet vanzelfsprekendheid. Daarom heeft de LCR een 10-Punten-Plan opgesteld voor informateur Herman Tjeenk Willink. LCR-voorzitter Amma Asante schrijft: Vanwege de terugtrekkende rol van de overheid, een gebrek aan regie in het sociaal domein en de bezuinigingen op sociale voorzieningen hebben burgers die afhankelijk zijn van die overheid het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Zij ondervinden vaak op een of meerdere leefgebieden problemen en onzekerheden.

10-punten-v2-logo-tekst-shutterstock_1022554267
Het 10-Punten-Plan

In het 10-Punten-Plan staat het herstel van vertrouwen in de relatie overheid–burger centraal en wordt de rol van burgers in die uitkeringssituatie opgewaardeerd.

1. Verstevig de positie van cliëntparticipatie bij besluitvorming en uitvoering, onder meer door structurele deelname in de beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. 

2. Geef burgers die een uitkering ontvangen dezelfde rechten als iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit: de burger is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en de burger krijgt kosteloos een advocaat toegewezen.

3. Waarborg de onafhankelijke toetsing van het doe-vermogen voor burgers in de wetgeving, bijvoorbeeld door meer in te zetten op cliëntentoetsen.

4. Geef burgers die een uitkering ontvangen een sterkere rol in het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoeringsorganisaties. Geef cliëntenraden meer middelen om hun werk te kunnen doen.

5. Bescherm en versterk de rol en leden van cliëntenraden in het sociale domein op lokaal niveau, zo nodig ook door de wet aan te passen.

6. Verbeter het klachtrecht en geef meer ruimte voor onafhankelijk onderzoek.

7. Streef naar een betere balans tussen wetmatigheid, doelmatigheid en rechtmatigheid bij de uitvoering van wetgeving en beleid. De inzet is nu eenzijdig gericht op handhaving.

8. Toets de uitvoering steeds aan de ‘ambtelijke grondwet’: de beginselen van behoorlijk bestuur.

9. Verhoog zelfbewustzijn van uitvoeringsorganisaties die het lef hebben om gebruik te maken van hun discretionaire bevoegdheden.

10. Verbeter de informatiepositie van de Tweede Kamer.

Op de hoogte van alle berichten van de LCR

Wij plaatsen regelmatig berichten op onze website. Die delen we graag! Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de LCR en de onderwerpen waarmee wij ons bezighouden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsdienst.