Afkortingenlijst

Alle afkortingen die binnen de LCR worden gebruikt

 • AIO Aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • AKW Algemene kinderbijslagwet
 • Anw Algemene nabestaandenwet
 • AOW Algemene ouderdomswet
 • BSN Burgerservicenummer
 • BW Burgerlijk Wetboek
 • Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
 • EVC Erkenning verworven competenties
 • FLO Functioneel leeftijdsontslag
 • ID-baan In- en doorstroombaan
 • IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • IOW Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
 • IVA Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
 • LIV Lage-inkomensvoordeel
 • LKV Loonkostenvoordeel
 • PGB Persoonsgebonden budget
 • SVB Sociale Verzekeringsbank
 • SV-loon Loon sociale verzekeringen
 • TW Toeslagenwet
 • UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 • VOG Verklaring omtrent gedrag
 • VUT Vervroegde uittreding
 • Wab Wet arbeidsmarkt in balans
 • Wamil Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
 • WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • WAZO Wet arbeid en zorg
 • Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten
 • WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
 • WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WIW Wet inschakeling werkzoekenden
 • WKR Werkkostenregeling
 • Wlz Wet langdurige zorg
 • WSW Wet sociale werkvoorziening
 • WW Werkloosheidswet
 • Zvw Zorgverzekeringswet
 • ZW Ziektewet