Veelgestelde vragen over de Participatiewet
Uw vraag:
Wat is het verschil tussen Wet Studie Financiering (WSF) en wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) en wie komt ervoor in aanmerking?

Antwoord:
Wet Studie Financiering (WSF)
Iedereen die in Nederland verblijft, tussen de 18 en 30 jaar is en die beroepsonderwijs of universitair dagonderwijs volgt dat het rijk betaalt, komt in aanmerking voor studiefinanciering.
De WTOS biedt een financiële bijdrage in de kosten voor regulier voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en volwassenonderwijs) aan vier doelgroepen: ouders, scholieren, deeltijders en leraren.
Tegemoetkoming ouders: op de basisschool en in het regulier voortgezet onderwijs zijn schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, volwassenenonderwijs en particulier voortgezet onderwijs is dit niet het geval. Als een kind op één van deze scholen een voltijdopleiding volgt en op 1 juli jonger is dan 18 jaar, dan kunnen de ouders voor het daarop aansluitende schooljaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Deze bestaat uit een tegemoetkoming voor schoolkosten (boeken en andere leermiddelen) en een tegemoetkoming voor het les- of cursusgeld. Ouders met kinderen die onderwijs volgen in het regulier voortgezet onderwijs ontvangen een hoger kindgebonden budget als tegemoetkoming in de bijkomende kosten van onderwijs, zoals de vrijwillige ouderbijdrage, lesmateriaal, kosten voor schoolreisjes en excursies.
Tegemoetkoming scholieren: Leerlingen met de Nederlandse nationaliteit van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De hoogte van de basistoelage is afhankelijk van de woonsituatie van de leerling. De toelage voor thuiswonende leerlingen is lager dan die voor uitwonende leerlingen. Of een leerling ook recht heeft op een aanvullende toelage, hangt af van het inkomen van zijn ouders. De aanvullende toelage bestaat uit een vergoeding voor schoolkosten en een tegemoetkoming voor het lesgeld. De leerling heeft geen recht op een OV-studentenkaart.
Tegemoetkoming deeltijdleerlingen: Deeltijders die een deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming deeltijdleerlingen. Dit geldt ook voor leerlingen van 30 jaar en ouder die een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgen.
Tegemoetkoming leraren: Personen die als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgen en die geen recht hebben op studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren.
Lerarenbeurs voor scholing: Leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs, kunnen in aanmerking komen voor een 'lerarenbeurs voor scholing'. Deze beurs is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, de vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren. De beurs is een gedeeltelijke vergoeding van het cursus- of collegegeld en de studiemiddelen en reiskosten.

Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
LCR @ttenties ontvangen?