Workshops: presentaties


Binnen het Project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet heeft de LCR zeven verschillende workshops georganiseerd in november en december. Hieronder zijn bij elke workshop de presentaties te vinden.


Arbeidsmarktbeleid: deel 1 (klik) en deel 2 (klik)

Gemeenten worden met de komst van de Participatiewet nóg meer verantwoordelijk voor de arbeidsparticipatie van werkzoekende burgers. Het is daarom noodzakelijk een gedegen activerings- en arbeidsmarktbeleid te formuleren, waarbij er aandacht is voor werkzoekenden én werkgevers. Alleen dan kunnen werkzoekenden via betaalde arbeid (weer) zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Cliëntenraden moeten dus hun aandacht ook richten op de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. Waar moeten cliëntenraden op letten? Hoe kan het handboek van de LCR over de Participatiewet worden ingezet? Na de eerste bijeenkomst kregen deelnemers een huiswerkopdracht mee die in de tweede bijeenkomst werd behandeld.

 

Werkbedrijf en baangarantie (klik)

In het sociaal akkoord is afgesproken dat er tussen 2014 tot 2026 125.000 extra banen bij moeten komen: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Het werkbedrijf dat er in iedere arbeidsmarktregio moet komen, speelt een sleutelrol. In de workshop komen tal van vragen aan bod, zoals: Wat is het werkbedrijf? Voor wie zijn die banen? Wat gebeurt er als de banen er niet komen? Wie zijn er verantwoordelijk voor dat de juiste mensen op de juiste banen komen? Wat moet ik daar als cliëntenraad van weten en hoe zit het met cliëntenparticipatie bij het werkbedrijf? Medewerkers van de Programmaraad verzorgden deze workshop.

 

Tegenprestatie en werken met behoud van uitkering (klik)

Met de komst van de Participatiewet moeten gemeenten ook de tegenprestatie regelen. Er bestaat nogal wat verwarring over de tegenprestatie. Is het nu wel of niet verplicht? Welke activiteiten kunnen worden aangeboden in het kader van de tegenprestatie? Mag de uitkeringsgerechtigde zelf kiezen wat hij wil gaan doen?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. Tegenprestatie

2. Werken met behoud van uitkering

3. Sociale activering

4. Vrijwilligerswerk

5. Participatiebanen

Wat is het verschil? En wat zijn de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden?

De vakbonden komen in actie tegen werken met behoud van uitkering. Kunnen cliëntenraden hieraan hun steentje bijdragen? In deze workshop proberen we u wegwijs te maken. Stimulansz/Clip verzorgde deze workshop.

 

Re-integratie instrumenten: naar werk en behoud van werk (klik)

Door de Participatiewet krijgt de gemeente te maken met een nieuwe opdracht: mensen met arbeidsbeperkingen aan het werk helpen en houden. Er zijn daarom een aantal nieuwe instrumenten in de Participatiewet ondergebracht, zoals no-riskpolis, Loonkostensubsidie en jobcoach. Dit betekent nieuw beleid waarover cliëntenraden moeten adviseren. In de workshop wordt ingegaan op: waarom zijn (nieuwe) instrumenten belangrijk voor duurzame arbeidsparticipatie? Voor welke instrumenten is bewezen dat ze succesvol zijn? Harm Rademaekers, arbeidsdeskundige en werkzaam bij Centraal ExpertiseCentrum van UWV gaf inzicht in de belangrijkste instrumenten, de samenhang tussen die instrumenten en de aandachtpunten voor cliëntenraden.

 

Beschut werken, Wsw en dagbesteding (klik)

De Wsw wordt vanaf 2015 dichtgeschroeid. Er kunnen geen nieuwe Wsw’ers aan het werk. Wie al in Wsw-verband werkt, behoudt zijn of haar rechten. Maar hoe zit dat precies? En wat betekent dit voor bijvoorbeeld mensen die via de WSW begeleid werken? In de Participatiewet wordt beschut werken geregeld voor mensen die niet bij een gewone werkgever kunnen werken. Is dit nu wat anders dan het werk dat de WSW biedt? Moet een gemeente dit bieden?

Veel gemeenten leggen een verbinding met (arbeidsmatige) dagbesteding. Is dit nu voor mensen die niet kunnen werken, zorg? Of is dagbesteding een opstap naar betaald werk?

Door de workshop krijgen cliëntenraden een beeld hoe ze de belangen van de mensen in de WSW en mensen die zijn aangewezen op Beschut Werken goed kunnen behartigen. En hoe dagbesteding past in het beleid van werk en inkomen. De LCR (Branko Hagen of Else Roetering) verzorgde deze workshop.


VN-verdrag en de rol van gemeenten (klik)

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geeft aan landen de opdracht om ervoor te zorgen dat burgers met een handicap, net zoals alle andere burgers, kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook gemeenten hebben hier een taak. Dat betekent onder andere dat gemeenten met mensen met een handicap moeten overleggen als er beleid wordt ontwikkeld dat hen raakt. Hier komen ook cliëntenraden in beeld. Het toetsen van het gemeentelijk beleid aan het VN-verdrag hoort bij hun werk. In de workshop wordt aan de hand van heel concrete voorbeelden duidelijk hoe een cliëntenraad het VN verdrag kan gebruiken om het beleid en de uitvoering rond werk en inkomen inclusief te maken. Dat leert u in een ochtend! De LCR (Branko Hagen of Else Roetering) verzorgde deze workshop.

 

Samenhang in het sociaal domein

Er zijn drie grote decentralisaties in gang gezet:

- De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt uitgebreid met AWBZ-taken

- De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet (waaronder jeugd ggz)

- Er komt een Participatiewet

Het is belangrijk dat er meer samenhang komt tussen die velden, waarbij wonen en passend onderwijs ook belangrijk zijn. De medezeggenschap van cliënten en burgers moeten hierop inspelen door met elkaar samen te werken. Er wordt rond het thema armoedebestrijding een spel georganiseerd om de meerwaarde van samenwerking helder te krijgen. U ontdekt uw eigen kracht en de kracht van samenwerking. Movisie/Stimulansz verzorgen deze workshop.

Deze workshop was van de landelijke organisaties: Koepel WMO-raden, het LOC, de LCR en de Woonbond. Zij willen de samenwerking tussen diverse raden op lokaal niveau bevorderen.

 Laatst gewijzigd op 07 januari 2015 16:07:09
LCR @ttenties ontvangen?

Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl