Ratificatie VN-verdrag vraagt om heldere doelstellingen voor echte effecten


iS23872604-VN vlag

Binnenkort bekrachtigt (ratificeert) Nederland het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Een mooi gegeven dat wordt overschaduwd door de beperkte inzet van de overheid om daadwerkelijk de doelstellingen in het verdrag te behalen. Er wordt, zo stelt de LCR, te weinig duidelijk gemaakt welke doelstellingen worden nagestreefd en hoe. Dat is wel hard nodig, om er zeker van te zijn dat er iets verandert aan de discriminatie van mensen met een handicap.


Mensenrechten

De LCR vindt dat de bestrijding van achterstelling of discriminatie op grond van handicap hand in hand moet gaan met het inhoud geven aan persoonlijke autonomie. Alleen dan laat Nederland zien mensenrechten serieus te nemen.

Verder is een stappenplan (SMART*) nodig om concrete doelstellingen te formuleren én te bereiken. Dit ontbreekt vooralsnog. Nederland leunt te veel achterover en gaat ervan uit dat wij al goeddeels VN-verdrag-proof zijn. En waar dat nog niet zo is, vanzelf worden.


Aanscherpen

De LCR vindt dat wetgeving op sommige punten kan worden aangescherpt. En wil dat er meetbare ijkpunten komen waarop de voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag wordt gevolgd. Daarover moet verantwoording worden afgelegd. De LCR vraagt in het bijzonder ook aandacht de clientenparticipatie van mensen met een beperking. Gemeenten voorzien daar onvoldoende in.

 

Klik voor: brief van de LCR aan de Tweede Kamer over ratificatie van het VN-verdrag.

 

* SMART is een afkorting voor een procesmatige aanpak: specifiek benoemen van een doel. Vervolgens het meetbaar maken. Het geven van een acceptabele tijdslimiet. Het doel moet relevant zijn en het moet haalbaar zijn binnen de gestelde tijdslimiet.

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 01 oktober 2015 17:24:25

Vraag en antwoord