Onderzoek gestart naar regionale cliëntenparticipatie


Onderzoek_shs_203254960KLStaatssecretaris Klijnsma en LCR-voorzitter Van der Meer willen meer cliëntenparticipatie bij arbeidsmarktregio's. Deze regionale cliëntenparticipatie is er onvoldoende. Daarom is een onderzoek gestart hoe de regionale cliëntenparticipatie wel van de grond kan komen. Leden van cliëntenraden door het hele land wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderzoek. De LCR roept iedereen op om mee te werken.


Onderzoek en programma

Om de ontwikkeling van regionale cliëntenparticipatie te bevorderen is een ondersteuningsprogramma nodig. Eerst moet onderzoek worden uitgevoerd naar de behoefte aan ondersteuning is bij de relevante partijen. Het onderzoeksbureau ZINZIZ voert dit onderzoek uit en moet antwoord geven op 3 kernvragen:

1. Wat is de stand van zaken in de 35 arbeidsmarktregio’s?

2. Wat zijn factoren die bevorderend of belemmerend zijn bij de ontwikkeling van regionale cliëntenparticipatie?

3. Welke ondersteuningsvragen zijn er bij cliëntenraden (gemeenten en UWV)?


Werkwijze

Via een enquête, uitgezet bij verantwoordelijken bij de centrumgemeente of werkbedrijf, moet een antwoord komen op vraag 1. Groepsinterviews én een enquête moeten de antwoorden leveren op vraag 2 en 3. Groepsinterviews worden gehouden bij negen uit te selecteren arbeidsmarktregio’s. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten regio's: succesvolle regio's (3 stuks), regio's die in ontwikkeling zijn (3 regio's) en regio's waar (nog) niets (meer) is (ook 3 stuks). Voor elk groepsinterview wordt per voorbeeldregio een selectie gemaakt van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers (afgevaardigden van het regionaal Werkbedrijf en vertegenwoordigers van cliëntenraden). Daarnaast worden er interviews met aanjagers Programmaraad en wethouders centrumgemeenten gehouden (5 regio’s).


Rondetafel-bijeenkomst

Het inventarisatieonderzoek wordt afgesloten met een rondetafel-bijeenkomst met betrokkenen uit alle 9 voorbeeldregio’s waarbij ook de LCR en vertegenwoordigers van de Programmaraad worden uitgenodigd. Het onderzoek loopt tot begin 2017. De LCR is opdrachtgever van het onderzoek, het ministerie van SZW regelt de financiering.


Klik voor: een eerder bericht over de wens van Klijnsma en Van der Meer om meer cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio te krijgen.

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 november 2016 11:38:16

Vraag en antwoord