LCR-reactie op begroting SZW: veel tegenstrijdigheden voor minima


Veel voornemens om armoede te bestrijden, maar de koopkracht van mensen met een sociale uitkering neemt ook dit jaar verder af. Dat concludeert de Landelijke Cliëntenraad (LCR) uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die vandaag is gepresenteerd.
Aan de ene kant vindt de LCR het toe te juichen dat er zoveel plannen liggen en miljoenen worden vrijgemaakt om armoede te bestrijden, schuldhulpverlening beter aan te pakken en arbeidsparticipatie een impuls te geven. Maar het is aan de andere kant totaal onbegrijpelijk waarom niet structureel de hoogte van de sociale uitkeringen wordt aangepast, zodat de koopkracht van uitkeringsgerechtigden gelijke tred houdt met die van de gemiddelde Nederlander.
De LCR maakt zich vooral ongerust over de ouderen, mensen met een chronische ziekte of handicap en alleenstaanden. Zij blijken er collectief op achteruit te gaan. Als er niet structureel iets gebeurt, vreest de LCR dat dit kabinet alle doelstellingen om armoede te bestrijden niet haalt.

Participatie
Bemoedigend in de begroting is de twee miljard euro die gereserveerd staat voor het participatiebudget. Het doel van dit budget is om maatwerk te kunnen leveren als het gaat om de combinatie scholing, inburgering en re-integratie. De LCR vindt het positief dat het kabinet aandacht heeft voor de wensen van cliënten in de sociale zekerheid. Meer en meer wordt ingezien dat de cliënt het uitgangspunt moet zijn als re-integratiedoelen gehaald moeten worden. Persoonsgebonden re-integratiebudgetten en onafhankelijke arbeidsadviseurs zijn daarbij onmisbaar.
In dit licht is het vreemd dat het kabinet over inspraak van cliënten bij beleidsvorming niet rept. Bovendien is de LCR niet gerust over de waarborging basisdienstverlening aan cliënten bij de voorgenomen bezuinigen voor UWV/CWI.

Werk moet lonen
De LCR is groot voorstander van het adagium van het rijk dat werk moet lonen. Dit zien wij terug bij de voornemens gericht op alleenstaande ouders en mensen met een arbeidshandicap: groepen waarbij fulltime deelname aan de arbeidsmarkt (nog ) niet mogelijk is. De LCR waakt ervoor dat de nieuwe Wij-regeling (leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar) geen jongeren treft waarvoor de mogelijkheden tot scholing of arbeid gering zijn. Een laatste punt van zorg blijft de WSW. Alle ontwikkelingen die op stapel staan, volgt de LCR op de voet.

(16 september 2008)

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 25 maart 2013 21:03:51

Vraag en antwoord