‘Geen gelijke kansen op werk en grote behoefte aan uniforme no-riskpolis’125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar komen de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt wel in beeld? En: voor werkgevers is een uniforme no-riskpolis van belang, maar deze is juist naar gemeenten overgeheveld. Het zijn twee heikele punten uit de Regioplan Rapportage ‘Gevolgen Participatiewet voor Burgers, stand van zaken april 2014’. De Landelijke Cliëntenraad (LCR), Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) hebben dit rapport en deze bevindingen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. Op 13 mei bespreekt de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet.

 

Evenwichtig

Een van de winstpunten in de Participatiewet is de afspraak tussen de sociale partners en het Rijk dat er 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking komen. Het gaat dan om mensen die nu een beroep doen op verschillende regelingen zoals Wajong, maar ook om mensen met een arbeidsbeperking in de bijstand die niet het minimumloon kunnen verdienen.
De organisaties betreuren het dat mensen met een arbeidsbeperking die wél het minimumloon kunnen verdienen niet onder de regeling vallen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat er een ‘evenwichtige verdeling’ moet zijn tussen de verschillende groepen. Het begrip ‘evenwichtig’ laat veel ruimte voor interpretatie aan gemeenten en werkbedrijven. Het risico bestaat dat vooral mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt aan bod komen.

 

Werkvoorzieningen

Alle werkvoorzieningen, zoals werkplekaanpassingen, ondersteuning en jobcoaching zijn van belang voor werkgevers én werknemers om die 125.000 banen te realiseren. In dat licht is het vreemd dat er geen landelijke uniforme no-riskpolis bestaat voor werkgevers. De drie organisaties dringen er daarom bij de Eerste Kamer op aan om de staatssecretaris uniforme randvoorwaarden voor de no-riskpolis te laten opstellen en de uitvoering hiervan te controleren.

 

Monitoring

Verder is het noodzakelijk dat er een onafhankelijke monitoring komt, zodat er een goed beeld kan ontstaan van de doelmatigheid van het nieuwe beleid.


Klik voor: Gezamenlijke brief van LCR, Ieder(in) en LPGGz

Klik voor:

Regioplan Rapportage ‘Gevolgen Participatiewet voor Burgers, stand van zaken april 2014’Foto: Thinkstockphoto


(8 mei 2014)


 

 

 Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 11 december 2014 16:14:13

Vraag en antwoord