Cliëntenraden: grijp je kans, denk en doe mee met onderzoek


TS_zoeken_met_loep450576387

Gemeenten hebben heel wat op hun bord gekregen de afgelopen jaren. En dat terwijl de kennis over wat ‘werkt’ achterblijft. Dat is de reden dat bij ZonMW het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is gestart: een mogelijkheid voor gemeenten om subsidie aan te vragen voor onderzoek. Het doel is om kennis te ontwikkelen over effectieve werkwijzen, methoden en instrumenten. Om mensen beter te ondersteunen bij het vinden van werk. Om armoede en problematische schulden echt terug te dringen. Cliëntenraden hebben groot belang bij een betere uitvoering. Ze spelen ook een belangrijke rol bij dat onderzoek. Ga daarom snel in gesprek met de eigen gemeente over deze eerste subsidiemogelijkheid. Op 12 januari 2016 moeten voornemens binnen zijn bij ZonMW. Indienen van subsidieaanvraag kan tot 16 februari wachten.


Meer kennis nodig

Re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding: op deze gebieden hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Steeds meer wordt onderkend dat gemeenten vooral moeten gaan werken op basis van kennis. Hoe meer kennis gemeenten hebben over wat werkt (en waarom), des te beter kunnen zij cliënten ondersteunen. Want de huidige stand van zaken is dat een groot deel van de uitvoering niet is gebaseerd op kennis van effectieve aanpakken. En daar zijn cliënten beslist niet mee geholpen.


Wetenschappelijk 

Het ministerie van SZW heeft (samen met Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS) ZonMw gevraagd om een kennisprogramma te ontwikkelen: Vakkundig aan het werk. Binnen dit kennisprogramma dat loopt tot 2022 wordt subsidie verleend om wetenschappelijk onderzoek te financieren op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Dit zal in verschillende subsidierondes verlopen. De LCR is hier ook bij betrokken.


Betrokkenheid cliëntenraden

Cliëntenraden spelen een belangrijke rol bij het slagen van dit programma. Voor cliëntenraden is het van groot belang dat gemeenten hun dienstverlening meer baseren op kennis: wat werkt het beste. De betrokkenheid van cliëntenraden van zeer groot belang:

- Bij het bedenken van onderzoeksvragen.

- Bij het ondersteunen van de aanvraag voor subsidie.

- Bij het volgen/meedenken tijdens het onderzoek, bijvoorbeeld in een begeleidingscommissie.

- Bij het bepalen wat er op basis van de resultaten gedaan moet worden om beleid en uitvoering verder te verbeteren.


Eerste ronde
De eerste subsidieronde is gericht op kortdurend praktijkgericht onderzoek. De ronde is net opengesteld. De betrokkenheid van cliëntenraden is in het hele programma gegarandeerd. Bij de aanvraag voor een subsidie is de steun van de cliëntenraad noodzakelijk. En ook bij de opzet van het onderzoek moet duidelijk worden gemaakt hoe cliënten (en hun vertegenwoordigers) bij dat onderzoek zijn betrokken. Tijd voor een gesprek met uw gemeente!

 

Klik voor: meer informatie over programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Klik voor: de procedure van de eerste subsidieronde waarvoor nu ideeën voorgedragen kunnen worden

Twitter share button Facebook share button LinkedIn share button

Laatst gewijzigd op 08 december 2015 10:17:38

Vraag en antwoord