Meer cliëntenperspectief bij maatregelen om schulden in de hand te houden

iS17157596 schuldenHet is de bedoeling dat er een breed moratorium komt zodat voor mensen in financieel moeilijke situaties een incassopauze mogelijk wordt. De LCR plaatst bij de voorwaarden waaraan de cliënt moet voldoen een paar kanttekeningen. Een verzoek tot afkoelingsperiode mag niet worden afgewezen op grond van een aanwezige handicap (VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap) of ontbrekende zelfredzaamheid.

 

Lees verder
Column LCR-voorzitter Gerrit van der Meer: Meedoen
Zo vlak voor de zomer maakt Gerrit van der Meer de balans op. Wat gaat er wel goed en wat kan nog veel beter? De lijst met wat wel goed gaat, is eigenlijk niet zo kort. Als het aan hem ligt mag die nog veel langer worden. Daar wordt na de zomer weer aan gewerkt. De LCR wenst iedereen fijne zomermaanden toe.
Lees verder
Schuldenbeleid te rigide voor grote groepen mensen

121206-schuldhulpSteeds meer mensen raken in de schulden. Schuldhulpverlening biedt te weinig soelaas. Een grote groep mensen kent de weg niet, weet niet hoe zelf uit de schulden kunnen blijven omdat ze niet zelfredzaam zijn en krijgen onvoldoende ondersteuning. De LCR signaleert dat er te weinig bekend is over hoeveel mensen het gaat en wat er met de mensen gebeurt die niet in aanmerking komen voor schuldhulp. Daarnaast moet kritisch gekeken worden naar het traject tot toelating tot schuldhulpverlening dat vaak te lang duurt of voor veel mensen onduidelijk is.


Lees verder
Participatiewet moet positie cliënt versterken
shs_werkplaats_KL320489783

Gemeenten moeten verplicht beschut werken gaan organiseren, zo stelt staatssecretaris Klijnsma. Dát is een verbetering, vindt de LCR. Het zou mooi zijn als andere punten in de Participatiewet ook beter worden geregeld. Dan gaat het om de positie van de cliënt die wel veel plichten heeft maar weinig rechten. Maar het gaat ook om de naadloze aansluiting van de Participatiewet op Wajong 2015 en het optreden tegen verdringing op de arbeidsmarkt. Extra aandacht vraagt de LCR voor cliëntenparticipatie die in veel gemeenten  dreigt te verdwijnen ten gunste van burgerparticipatie.


Lees verder
Terugdringen onbetaald werk: helpt een wettelijke verdringingstoets?
shutterstock_46682341-crowd

Om te voorkomen dat er verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt door werken met behoud van uitkering, ‘verplicht’ vrijwilligerswerk en re-integratietrajecten, ligt er een SP-iniatiefwetsvoorstel ‘Verdringingstoets’. De LCR ziet als voordeel van de Verdringingstoets dat er minder willekeur zal zijn, waardoor uitkeringsgerechtigden niet onbetaald moeten werken tegen het belang van henzelf en anderen in. Maar, zo vindt de LCR, hierbij moet ook gekeken worden naar het belang van mensen die via praktijkgerichte scholing werk verrichten, uiteraard onder goede voorwaarden. De LCR vraagt zich tevens af of de verdringingstoets er niet toe leidt dat zinvol vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie helemaal onmogelijk wordt gemaakt.


Lees verder
Cliëntenraden belangrijk in tweede subsidieronde ‘Vakkundig aan het werk’
Jobcoach 2Het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’ gaat de tweede ronde in. Dat betekent dat nieuwe onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend voor drie verschillende programmalijnen: re-integratie, methodisch werken en schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Doel van het programma is om de gemeentelijke uitvoering te versterken door meer kennis over effectieve interventies. Met andere woorden: wat werkt voor wie, wanneer en waarom. De inbreng van cliëntenraden (klik voor uitleg) is erg belangrijk bij deze onderzoeksvoorstellen. De LCR adviseert hen dan ook om zich hierin actief te mengen.

 


 

Lees verder
Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

   
Online verslag LCR-congres 2016


Op zoek naar werk?
Lees het e-magazine

Postbusnummer LCR vervalt
Vraag en antwoord