Congres 2019 Kennissessies


Tijdens het LCR-congres op 11 april 2019 (klik voor programma) met het thema Kennis delen worden er verschillende kennissessies gegeven en er is een kennismarkt. U kunt op het aanmeldformulier voor het LCR-congres zelf aangeven welke kennissessie u wilt bijwonen. Kiest u voor een kennissessie in de ochtend dan bezoekt u automatisch de kennismarkt in de middag en andersom. Alleen bij kennissessie 6 neemt u zowel in het ochtend als in de middag deel omdat deze bij elkaar horen. Kennissessie 2 wordt alleen in de middag gegeven en Kennissessie 4 alleen in de ochtend.


1. Leren van de monitor Participatiewet

2. Een lokaal steunpunt Nabestaanden: hoe realiseer je dat?
3. Belang van cliëntenparticipatie en samenwerking

4. Lokale cliëntenparticipatie bij werk en inkomen

5. Meldpunt signalen/klachten Beschut Werk

6. Benut ervaringen van cliënten bij cliëntenparticipatie1. Leren van de monitor Participatiewet

Uitvoering: Boukje Cuelenaere, hoofd Survey onderzoek van CentERdata. Verantwoordelijk voor de onderzoeken onder gemeenten en cliëntenraden over de evaluatie van de Participatiewet.

 

Doelgroep: Gemeentelijke cliëntenraden, gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein (met de Participatiewet als aandachtsgebied) en lokale belangenbehartigers

 

Inhoud: De uitvoering van de Participatiewet en de Banenafspraak worden gemonitord door ervaringsonderzoeken onder werkgevers, cliënten, cliëntenraden en gemeenten. Gemeentelijke cliëntenraden hebben in 2017 vragen voorgelegd gekregen. Uit de rapporten van CentERdata blijkt onder meer dat gemeenten en hun cliëntenraden verschillende beoordelingen geven op de vraag of de uitvoering van de Participatiewet goed verloopt. Dit onderzoek wordt in 2019 herhaald.
De meest opvallende resultaten uit het verleden, de lessen die hieruit zijn te trekken en de opzet van het onderzoek 2019, zijn onderdeel van de kennissessie. 2. Een lokaal steunpunt nabestaanden: hoe realiseer je dat?  
Alleen in de middag

Uitvoering: Ellis Heine, WijZ Welzijn

 

Doelgroep: Lokale cliëntenraden, adviesraden en lokale belangenbehartigers


Inhoud: In Zwolle is van september 2015 tot februari 2017 een pilot Steun na Partnerverlies opgezet. Dit is gebeurd op initiatief van het ministerie SZW, gemeente Zwolle, Stichting De Jonge Weduwe en Wijz Welzijn. Wijz voert in samenwerking met de gemeente Zwolle de huidige werkzaamheden uit. Zij ondersteunen nabestaanden via Steun na Partnerverlies (18 tot 65 jaar) en De draad weer oppakken (65+). Dit gaat van lotgenotenontmoetingen tot ondersteuning door vrijwilligers. Zij adviseren en steunen over sociaal emotionele zaken maar kunnen ook ondersteuning bieden bij administratieve zaken en regelen van zorg voor het gezin en bij werk.
In deze sessie komen de volgende vragen aan bod:

• Hoe kun je binnen een gemeente een steunpunt opzetten, organiseren en continueren?

Wat kun je de cliënt bieden en wat niet?

• Hoe kom je tot een goede sociale kaart en samenwerking met andere organisaties en de gemeente?
Hoe organiseer je opleiding van medewerkers?

• Hoe kom je in contact met de cliënten?3. Belang van cliëntenparticipatie en onderlinge samenwerking

Uitvoering: Landelijke Cliëntenraad en Koepel Adviesraden Sociaal Domein

 

Doelgroep: Gemeentelijke cliëntenraden en Adviesraden Sociaal Domein

 

Inhoud: In deze kennissessie verhelderen de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein hun rol en taak. Aan de hand van uitgebrachte adviezen en activiteiten laten de LCR en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein zien wat hun opdracht is en wat de toegevoegde waarde van onderlinge contacten is. En natuurlijk willen wij van u weten welke verwachtingen u heeft van onze organisaties, zodat wij daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen.4. Lokale cliëntenparticipatie bij werk en inkomen
Alleen in de ochtend

Uitvoering: Daan Bruijn en Karin Sok, Movisie

 

Doelgroep: Gemeentelijke cliëntenraden, gemeentelijke adviesraden sociaal domein en lokale belangenbehartigers

 

Inhoud: De meerwaarde van cliëntenparticipatie op het terrein van werk en inkomen wordt onderschreven. Maar tegelijkertijd zijn er lokaal ontwikkelingen die maken dat de aandacht voor werk en inkomen en de inzet van ervaringsdeskundigheid in lokale cliëntenparticipatie dreigen onder te sneeuwen of zelfs verdwijnen. De behoefte aan het in beeld krijgen van de problemen waar cliënten tegen aanlopen bij bestuur en uitvoering is echter onverminderd groot. Dat is de reden dat de LCR Movisie heeft gevraagd een project te ontwikkelen en uit te voeren met de vragen:

Hoe versterken en borgen we de lokale betrokkenheid en medezeggenschap van cliënten/ervaringsdeskundigen/gebruikers op het terrein van werk en inkomen, in ieder geval de Participatiewet? Hoe versterken en borgen we de inbreng die zij geven, zodat ook echt meerwaarde voor het beleid ontstaat?

In het project is in drie gemeenten met een verschillende inrichting van cliëntenparticipatie aan de slag gegaan. 

In deze kennissessie vertelt Movisie samen met een deelnemende cliëntenraad over hun bevindingen en aanbevelingen om de medezeggenschap op het terrein van werk en inkomen te versterken en structureel te agenderen.5. Meldpunt signalen/klachten Beschut Werk

Uitvoering: Hillegien van Dijk en Annemarie Tuzgöl, Nationale Ombudsman

 

Doelgroep: cliënten, begeleiders, cliëntenraden, onafhankelijke cliëntondersteuners

 

Inhoud: De Nationale Ombudsman is er voor burgers die klachten over de overheid hebben en er niet met de overheid uitkomen. De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor burgers die te maken hebben met Beschut Werk. Mensen die een signaal willen afgeven of een melding willen doen over de manier waarop de gemeente of het sociaal werkvoorzieningsbedrijf omgaat met de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, kunnen de ombudsman elke werkdag, tussen 9:00 en 17:00 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555. Of mailen naar . Bij een signaal of melding geeft de Nationale Ombudsman de naam van de verzoeker niet door aan de gemeente. Iemand kan er ook voor kiezen een klacht in te dienen. Dan neemt de Nationale Ombudsman de zaak in behandeling en zal hij daarover ook contact opnemen met de gemeente waar de klacht over gaat.
De ombudsman legt in een animatie uit aan de doelgroep hoe een klacht of signaal met hem kan worden gedeeld.

In de kennissessie leggen de medewerkers van de ombudsman uit wat de rol van de ombudsman is en met welke type meldingen of klachten je bij hem terecht kunt. En zij gaan specifiek in op het geopende Meldpunt Klachten Beschut Werk en het daarmee beoogde doel.  


 

6. Benut ervaringen van cliënten bij cliëntenparticipatie
Ochtend- en middagsessie vormen één geheel

Uitvoering: Wilma Kuiper (Stimulansz) en Hans Bosselaar (VU) 

 

Doelgroep: leden van cliëntenraden, (lokale) belangenbehartigers

 

Inhoud: Cliëntenparticipatie is een belangrijk middel om de effectiviteit en doelmatigheid van beleid en uitvoeringen in de sociale zekerheid te vergroten. Gedachte achter cliëntenparticipatie is dat ervaringskennis van cliënten doorklinkt en meeweegt bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De benodigde ervaringskennis komt in de praktijk vaak niet (voldoende) op tafel in de interactie tussen cliëntenvertegenwoordigers enerzijds en de bestuurders en uitvoeringsprofessionals anderzijds. Dit leidt tot frustratie van betrokkenen aan beide kanten van de tafel. Dat was de reden dat de LCR Stimulansz en de VU heeft gevraagd een methodiek te ontwikkelen voor het ophalen en inbrengen van ervaringskennis (zie www.benutervaringen.nl).

In deze dubbele kennissessie (ochtend- en middagsessie lopen in elkaar door) gaat u onder begeleiding van Stimulansz en de VU aan de slag met ontwikkelde methodiek. Elke deelnemer doorloopt alle stappen van de methodiek van het (keuze-)onderwerp waarover ervaringen worden opgehaald. Het gaat dus om het daadwerkelijk ophalen van ervaringen, het analyseren van de opgehaalde ervaringen (bij deelnemers aan het congres) en het inbrengen van deze ervaringen in een gesprek. Vandaar dat deelnemers in de ochtend beginnen en in de middagsessie verder gaan.

  

 


Laatst gewijzigd op 20 februari 2019 09:44:06
Vraag en antwoord