Algemene Voorwaarden deelname LCR-congres


(klik voor: een downloadversie van Algemene voorwaarden deelname congres Landelijke Cliëntenraad 2018)

01) Aanmelding voor deelname aan het congres geschiedt via het correct invullen van het (digitale) aanmeldingsformulier.


02) De aanmelding wordt verwerkt nadat de deelnemer kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden deelname congres en hiermee akkoord is gegaan.


03)
Leden van cliëntenraden kunnen bij aanmelding aangeven dat zij gebruik willen maken van een treinretour tweede klasse van elk station in Nederland naar de congresstad en vice versa.

04)
Onkosten voor OV achteraf declareren is niet mogelijk.


05) Onkosten voor OV anders dan het vooraf bestelde treinkaartje zijn voor eigen rekening.


06) Onkostendeclaraties voor autovervoer worden alleen vergoed indien de deelnemer kan aantonen (d.m.v. een kopie van een medische verklaring) dat hij/zij geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Tijdens het congres kan de deelnemer bij de registratiebalie een declaratieformulier ophalen.


07) Leden van UWV-cliëntenraden krijgen de kosten voor deelname aan het congres vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen leden van een CR UWV dit op het aanmeldingsformulier aan te geven.


08) Annulering is kosteloos tot twee weken voor het congres (29 maart 2018). Daarna bent u de kosten voor deelname aan het congres verschuldigd aan de LCR. Annuleringen dienen per mail te worden gezonden naar .


09) U kunt bij annulering ook altijd iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Dit dient u vooraf per mail te melden bij de congresorganisatie via .

U blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur voor deelname. Verrekening van de deelnamekosten met degene die in uw plaats komt regelt u verder zelf onderling.

10) Alleen deelnemers die dieetwensen voor de lunch hebben aangegeven kunnen op de congresdag een speciaal voor hen bereide lunch ophalen. Deze staan op naam klaar bij de uitgiftebalie op de begane grond. Dieetwensen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan het congres (29 maart 2018) per mail te zijn gestuurd naar info@manjagreutert.org.


11)
De congresorganisatie kan speciale voorzieningen voor u verzorgen als u deze hebt aangevinkt op het aanmeldingsformulier. Hierbij kunt u aangeven dat u gebruik maakt van een rolstoel, ADL-hulp nodig heeft, slechtziend bent en de gegevens per mail wil ontvangen, slechthorend bent en behoefte heeft aan een ringleiding tijdens het plenaire deel van het congres.


12)
Het is niet mogelijk om aan een congres van de LCR deel te nemen indien de factuur voor deelname aan een eerder congres nog niet is voldaan. Dit geldt ook voor de administratiekosten behorend bij een toegezonden 1e of 2e herinnering.


13) Deelnemers ontvangen – indien van toepassing - de factuur voor deelname bij de  bevestiging van inschrijving, als bijlage bij de bevestigingsmail die direct na inschrijving naar hen wordt gezonden.
Deelnemers worden verzocht om deze factuur vóór de congresdatum te hebben voldaan. Mocht dit niet lukken dan dient het bedrag voor deelname uiterlijk 20 april 2018 te zijn bijgeschreven op de rekening van de LCR.

Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor betaling van de factuur aan de LCR. Indien zij besluiten de factuur uit te zetten bij hun cliëntenraad/-organisatie of hun gemeente kan vertraging in de verwerking van de betaling ontstaan. Bewaking van tijdige betaling door een derde partij blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
De LCR stuurt geen facturen door naar organisaties of gemeenten.

Voor leden van CR UWV of medewerkers congres geldt dat zij geen factuur ontvangen. De kosten voor deelname van leden CR UWV worden collectief voldaan. Indien iemand onterecht aanvinkt lid van een CR UWV of medewerker congres te zijn ontvangt hij/zij na het congres alsnog een factuur van de LCR, waarbij een betalingstermijn van 2 weken in acht wordt genomen. 


14) Indien het bedrag voor deelname congres aan het congres op 12 april 2018 op 30 april 2018 niet is voldaan volgt een eerste herinnering. Hierbij geldt een betalingstermijn van 15 dagen na verzenddatum van de eerste herinnering.

15)
Bij een eventuele tweede herinnering, als de betalingstermijn van 15 dagen na verzenddatum van de eerste herinnering ook niet is gehaald, volgt een eerste betalingsherinnering, verhoogd met 10 euro administratiekosten.


16) Indien ook na de eerste herinnering geen tijdige betaling volgt zal de desbetreffende deelnemer worden uitgesloten van deelname aan toekomstige congressen van de LCR. 


17) Indien u de bijdrage (en/of evt. verhoging voor administratiekosten bij herinnering) voor eerdere congressen niet heeft betaald, maar toch graag wilt deelnemen aan toekomstige congressen van de LCR kunt u hierover contact opnemen met het bureau van de LCR. Zij zullen dan voor u uitzoeken welk bedrag nog openstaat. Na betaling daarvan kunt u zich via het bureau van de LCR weer inschrijven voor een congres.

18) Tijdens het congres worden foto’s en video’s gemaakt door (ingehuurde) medewerkers van de LCR. Deze worden gebruikt voor publicatie(s) door de LCR. Door inschrijving voor/deelname aan ons congres gaat u ermee akkoord dat u op één van genoemde foto’s of video’s zichtbaar kunt zijn op onze site of in onze overige publicaties.


19)
Foto’s of video’s van het congres die in opdracht van de LCR zijn gemaakt mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de LCR worden gebruikt door derden. Hierover dienen op voorhand duidelijke afspraken met de LCR te worden gemaakt. Uw aanvraag met specificatie van gebruikswensen kunt u mailen naar . Hierbij geldt dat voor gebruik van de foto’s een vergoeding verschuldigd is aan de maker van het foto- of videomateriaal.


20) Indien iemand foto’s of video’s wil maken voor gebruik binnen of buiten de eigen organisatie dient dit uiterlijk twee weken voorafgaand aan het congres schriftelijk te worden aangevraagd bij de LCR. Uw aanvraag kunt u mailen naar . De LCR zal, voorafgaand aan het congres, bij de deelnemers nagaan of dit verzoek wat hen betreft bezwaarlijk is. Deze vraag zal op de dag zelf door de dagvoorzitter bij aanvang van het programma nogmaals worden gesteld. Indien deelnemers bezwaar maken kan het gebeuren dat (op de dag zelf) alsnog besloten wordt dat het maken van opnames niet is toegestaan.


21) Indien iemand foto’s of video’s maakt tijdens het congres en deze op social media plaatst is dit voor eigen verantwoording en risico van de fotograaf/plaatser. Deelnemers die dit onwenselijk vinden kunnen de plaatser van de foto’s of video’s hierop aanspreken of hiervoor aanklagen.


22) Voor een correcte spreiding van het aantal deelnemers over de diverse kennissessies vraagt de LCR om met maximaal twee leden per cliëntenraad in te tekenen op één kennissessie. Hierdoor vergaart u als cliëntenraad ook meer kennis op het congres. U kunt deze opgedane kennis dan op een later tijdstip onderling binnen uw eigen cliëntenraad uitwisselen/terugkoppelen. Mochten er meer dan twee inschrijvingen van dezelfde cliëntenraad op één kennissessie zijn, dan behoudt de LCR zich het recht voor deze deelnemers alsnog te verdelen over de dan nog beschikbare plaatsen bij andere kennissessies.


23) Cliënt in Beeld-prijs / stemprocedure:
Voor de Cliënt in Beeld-prijs worden kandidaten, cliëntenraden/-organisaties, voorgedragen. Uit alle voorgedragen kandidaten kiest een jury de genomineerden. De jury bepaalt wie de Juryprijs wint, de deelnemers aan het congres bepalen d.m.v. stemming tijdens het congres wie de Publieksprijs wint.
Per genomineerde cliëntenraad of organisatie mogen maximaal acht leden hun stem uitbrengen. Zij ontvangen hiervoor een stemkaart bij hun congresmateriaal aan de inschrijfbalie van het congres.
Genomineerde kandidaten moeten uiterlijk twee weken voor het congres melden wie namens hun cliëntenraad/-organisatie een stemkaart dienen te ontvangen.
Dit kan per mail naar

Laatst gewijzigd op 28 maart 2018 13:34:58
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl